fbpx

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

www.ecademy.hu (továbbiakban Ecademy) egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók számára, hogy oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók számára. Az Ecademy kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse a tudományos célú információáramlást.

Az Ecademy által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan az Ecademy által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Ecademy által szolgáltatott tartalom”), az Ecademy tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Ecademy szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti az Ecademy szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) Tóvári-Varga Mónika EV (cím:2800 Tatabánya  Ótelep utca 5/B; Nyilvántartási szám:55604415 a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.ecademy.hu alatt elérhető Ecademy oktatási felület szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használati feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Az Ecademy üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az Ecademy erre a célra szolgáló felülete (Értesítések), és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

Az Ecademy szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Szolgáltató vagy Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

Az Ecademy rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további feltétel nélkül elfogadjaés magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képességea jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik.
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartja a magyar jog szabályait, különösen tekintettel, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozóan.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Az Ecademy a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználói jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az info@ecademy.hu e-mail címen keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG:

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. Az Ecademy nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. Az Ecademy nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Szolgáltatók és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra, amely számukra biztosított.

Az Ecademy nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmit a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

Minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, különösen az engedély- vagy bejelentésköteles anyagok létrehozásáért, használatáért, engedélyeiért. Minden Szolgáltató kifejezetten saját maga felelős az oktatási anyagainak esetleges bejelentési kötelezettségéről, engedélyeiről előzetesen, még közzététel előtt gondoskodni. Az Ecademy erre vonatkozóan Szolgáltatói ellenőrzést nem folytat, a mulasztásból eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató kifejezett felelősséget vállal a hatósági megkeresésekben való maradéktalan együttműködésért.

Minden Felhasználó és Szolgáltató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, az Ecademy semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Szolgáltatók magatartásáért.

Az Ecademy online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Az Ecademy ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az Ecademy nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak. Ezek tartalmáért, használataért az Ecademy felelősséget nem szavatol.

Az Ecademy kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni. A jog nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Kifejezetten tilos az Ecademy oldalon szereplő tartalom engedély nélküli felhasználása, különös tekintettel az azon szereplő oktatási anyagok részét, vagy egészét az illetékeseken (Szolgáltató, Felhasználó, Üzemeltető és Partnerei, Munkatársai) kívül bármely más természetes vagy jogi személy számára megmutatni, átadni, az oktatást sokszorosítani, vagy értékesíteni.

Szolgáltató jogosult a saját oktatása(i) egyes részeit promóciós céllal más felületen is használni. Szolgáltató igénye esetén külön Üzemeltetői engedéllyel értékesítheti egyéb formában, vagy felületen is a tanfolyamait, viszont annak az egyéb formában, vagy felületen megjelentetett értékékesítési összege nem lehet alacsonyabb az Ecademy oldalán meghatározott értékesítési áránál. Az ingyenesen közzétett kurzusokra ez a kitétel nem vonatkozik.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy az Ecademy-vel szemben a Szolgáltató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Szolgáltató, vagy felhasználó köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan az Ecademy-t kártalanítani. A károkozó Felhasználó vagy Szolgáltató továbbá köteles a jogsértő magatartás azonnali felfüggesztésére, megszüntetésére, továbbá az okozott kár mérséklésének mielőbbi megvalósítására.

ADATKEZELÉS:

Az Ecademy a Szolgáltatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

Az Ecademy kezeskedik azért, hogy a Szolgáltatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat az Ecademy nyilvántartsa a regisztrált Szolgáltatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat az Ecademy saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban az Ecademy biztosítja, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Szolgáltatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg.
  • az Ecademy a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára.
  • az Ecademy részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden az Ecademy szolgáltatásait igénybe vevő egyénileg felelős azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA:

Az Ecademy, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Az Ecademy, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. Az Ecademy a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak legyenek.

Az Ecademy nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be. A saját érdekkörbe eső, de nem Ecademy eredő akadozások, műszaki hibák (pl tárhelyszolgáltatói szünetek stb.) az Ecademy a hiba bejelentését követő lehető legrövidebb időn belül igyekszik elhárítani. Az ebből eredő károkért az Ecademy felelősséget nem vállal.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát az Ecademy regisztrált Szolgáltatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni az Ecademy minden olyan költségét, kárát, amely a Szolgáltató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével az Ecademy felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára továbbra is hozzáférést biztosít az Ecademy. Ennek érdekében, az Ecademy jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség
A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás
A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás
A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@ecademy.hu

Teljesség, részleges érvénytelenség
A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek az Ecademy szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.
Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság
A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Komáromi Járásbíróság illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

Oktatási anyagokra és azok feltöltésére és felhasználásra vonatkozó rendelkezések:

A Szolgáltató jogosult az Ecademy által előzetesen, írásban jóváhagyott témában és vázlat szerint ingyenesen* vagy fizetős formában feltölteni a maga által készített oktatási anyagokat, melyek a Szolgáltató saját tulajdonai maradnak. A Szolgáltató az Ecademy online felületét nem használhatja más célból, csak és kizárólag, hogy oktatási anyagait Felhasználókhoz eljuttassa, és nem akadályozhatja más Szolgáltató munkáját, oktatási anyagainak feltöltését.
Az Ecademy a feltöltött oktatási anyagokhoz kapcsolódóan hozzárendel egy egyedi linket, melynek segítségével a Szolgáltató az oktatási anyagait promótálni tudja.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy fizetős oktatási anyagok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában az Ecademy-nek nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Szolgáltató egyéni felelősséget vállal az általa feltöltött bármilyen anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött oktatási anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal. A Szolgáltató által feltöltött oktatási anyag nem tartalmazhat reklámot vagy bármilyen vásárlásra történő buzdítást, linket, feliratkozásokat, levélszemetet, stb. kivéve a saját weboldalának címét.

Az Ecademy jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében az oktatási anyagok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult az oktatási anyag közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek, vagy arculatához illeszkedőnek.

A Szolgáltató jogosult meghatározni az általa a feltöltött oktatási anyagok árát, azonban felelősséget vállal azért, hogy az általa feltöltött oktatási anyagok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint az Ecademy felületén feltüntetett ár.

A Szolgáltató bármikor jogosult előre meghatározott időre vagy mennyiségben leakciózni kurzusait. Az Ecademy jogosult a kurzusok oktatóinak egyéni vagy közös akciót javasolni, és közös megegyezés esetén az akcióba bevonni a Szolgáltatót.

*Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ingyenes kurzus önállóan nem tölthető fel az Ecademy felületére, azonban jogosult minden olyan Szolgáltató ingyenes kurzust létrehozni, aki fizetős tanfolyamot tart az Ecademy platformján.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa feltöltött oktatási anyaghoz bármely Felhasználó ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Szolgáltató az adott anyagot később törli.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Ecademy az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promóciós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Szolgáltató által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Szolgáltató felelős.

Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:

A Szolgáltató az Ecademy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen szerződés tárgyával, illetve céljával azonos érdekből az Ecademy felületére feltöltött oktatási anyagát olyan más harmadik személynek, aki az Ecademy versenytársának minősül.

Jutalék fizetés:

A Szolgáltatót az általa feltöltött oktatási anyag megvásárlása utáni bevételből az Ecademy-t, mint üzemeltetőt megillető jutalék levonása után fennmaradó összeg illeti meg. A Szolgáltató a vásárlás után fennmaradó összegre csak akkor tarthat igényt számla ellenében, ha az oktatási anyagot megvásárló, regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát az Ecademy-nek megfizette.

A kurzusok megvásárlása során befolyó összegből az Ecademy mindig levon 25%-nak megfelelő összeget, mint kezelési költséget, és az így fennmaradó összeg képezi a Szolgáltató bevételét. Azonban promóció keretében ettől eltérő százalék is előfordulhat, közös megegyezés alapján. A promóció keretéről, időtartamáról, feltételeiről minden esetben tájékoztatást nyújtunk az oktatók felé.

A Szolgáltató az általa feltöltött oktatási anyagok megvásárlása után a befolyt vételárnak a 25%-os kezelési költség levonása után fennmaradó részére (kivétel promóció) , azaz a befolyt vételár 75%-ára jogosult. Amennyiben a Szolgáltató akciós árat alkalmaz, a jutalék alapja az akciós ár.

A Szolgáltató jutalékra csak a szerződésszerű teljesítést követően jogosult, azaz, ha oktatási anyagait a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően feltöltötte.

A fenti jutalékok fedeznek minden olyan a Szolgáltatónál felmerült kiadást, mely a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése során felmerült és a Szolgáltató a saját forrásaiból megelőlegezett. A Szolgáltató egyéb díjra nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szolgáltató jutalékra jogosult, annak kifizetése a Szolgáltató által elektronikusan feltöltött számla ellenében történik. A Szolgáltató által kiállított számla az Ecademy által kiállított teljesítési igazolás alapján fogadható be, amennyiben az a teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 60 napon belül feltöltésre kerül. A teljesítési igazolást az Ecademy a tárgyhót követő első hónap 10. napjáig küldi meg a Szolgáltató részére. Amennyiben a teljesítési igazolás bármely Fél által igazoltan nem felelne meg a valóságnak úgy a teljesítési igazolás korrigálásra kell kerüljön, és a korrigált teljesítési igazolás alapján köteles a Szolgáltató a számlát kiállítani. Az Ecademy a számla beérkezését követő 35 napon belül teljesíti a jutalék kifizetését.

Amennyiben a Felek közötti Szerződés megszűnik, az Ecademy csak a megszűnés napjáig kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlát fogadja be.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket az Ecademy felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató, vagy Üzemeltető másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató, vagy az Üzemeltető köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó az Ecademy felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy (természetes vagy jogi személy egyaránt) részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli az Ecademy felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal az Ecademy.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét az Ecademy online felületén elektronikus fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke az Ecademy számláján jóváírásra került. A befizetésről az Ecademy számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Fizetés az oldalon:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Paylike:P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Denmark

A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

Az Ecademy oldal nem tárolja a felhasználók bankkártya adatait

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal. Amennyiben a megvásárolt termék hozzáférése nem valósul meg, és ez bizonyíthatóan az Ecademy hibája, abban az esetben a megvásárolt hozzáférés megvalósulásáért az Üzemeltető a lehető legrövidebb úton eljár.

Elállási jog

Az Ecademy felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § c) és d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.